Европейският социален фонд + ще бъде един от основните инструменти за социално-икономическото възстановяване на Европейския съюз от пандемията, предизвикана от разпространението на COVID-19. Бюджетът на фонда за следващия програмен период 2021-2027 г. ще бъде в размер на 99,26 млрд. евро. Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се ще бъде интегриран към ЕСФ +. Чрез него ще бъдат осигурени храна и основна материална помощ за най-уязвимите. Със средствата от ЕСФ + ще бъдат подкрепени социалните иновации, пазара на труда и най-уязвимата част от обществото. Подкрепа ще получат хората, които са загубили работните си места или разчитат на намалени доходи.

Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 ще получи близо 4 млрд. лв. от общия бюджет на ЕСФ +. Специален акцент ще бъде поставен върху мерките, насочени към младите хора, които искат да повишат квалификацията си или да подобрят образованието си, за да намерят по-качествена работа. С проектите ще бъде стимулирано ученето през целия живот, равните възможности на пазара труда и подобряване на трудовата мобилност. В следващите седем години подкрепа ще получат обученията за развитие на уменията, необходими за цифровите и зелените преходи.