13 07, 2021

В Сливен представиха „Книга за ромите“

2021-07-14T15:54:08+03:00юли 13, 2021|

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ представи в Сливен „Книга за ромите“. На събитието присъстваха над 40 души – представители на общинска администрация, образователни и здравни медиатори, учители, родители, младежи и др. В сборника са включени исторически данни за пътя на ромите, информация за техния поминък, [...]

12 07, 2021

ЕК одобри 3 млн. лева държавна помощ за розопроизводителите

2021-07-14T15:33:49+03:00юли 12, 2021|

Европейската комисия одобри държавната помощ в подкрепа на производителите на маслодайна роза. С 3 млн. лева ще бъдат компенсирани стопаните за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19. Помощта е по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата. Страната ни изпрати искането към [...]

9 07, 2021

Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на медии: краен срок – 1 септември 2021 г.

2021-07-14T15:31:03+03:00юли 9, 2021|

Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на комуникационни медийни дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране и гражданска активност във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа. Основната цел на настоящата покана за представяне [...]

5 07, 2021

С близо 5 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

2021-07-05T14:38:29+03:00юли 5, 2021|

С близо 5 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. С допълнителния финансов ресурс ще се осигури възможност за подпомагане на още общо 158 проектни предложения, които отговарят на [...]

2 07, 2021

Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездна помощ за туроператорите

2021-07-05T14:35:42+03:00юли 2, 2021|

Министерството на туризма публикува Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-03. Настоящата схема (BG-176789478-2021-03) е обявена в изпълнение на държавна помощ SA.62887 (2021/N) от 25.05.2021 г., като втората мярка, осигуряваща възможността на туроператорите да възстановят дължимите суми към клиентите по нереализиран [...]

2 07, 2021

31 бенефициенти по ПРСР 2014-2020 получиха 14,6 млн. лв.

2021-07-05T14:27:14+03:00юли 2, 2021|

В периода от 28 юни до 2 юли ДФ „Земеделие“ преведе близо 14, 6 млн. лв. (14 588 790,44 лв.) по ПРСР 2014-2020г. Подпомагане получиха 31 бенефициента. Извършените плащания са: -      по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са изплатени  1 479 443,67 лв.  по 4 проекта; [...]

1 07, 2021

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ“

2021-07-05T14:31:14+03:00юли 1, 2021|

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“. Общата цел на [...]

1 07, 2021

С поглед към хората и природата: „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД стартира голям инфраструктурен проект, който ще намали загубите и ще подобри качеството на питейната вода

2021-07-05T15:05:34+03:00юли 1, 2021|

На 29.06.2021 г. в гр. Сливен бе проведена пресконференция по проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Околна [...]

1 07, 2021

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ИЗГОТВИ „РЪКОВОДСТВО НА БЕНЕФИЦИЕНТА ПО ПРСР 2014 – 2020“

2021-07-05T14:33:08+03:00юли 1, 2021|

ДФ „Земеделие“ изготви „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР 2014 – 2020). То е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. и има за задача да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, [...]

30 06, 2021

Стартират два приема по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

2021-06-30T13:46:37+03:00юни 30, 2021|

От 29 юли до 12 август ще се проведат два приема на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Приемите по мярката се обявяват със Заповеди №03-РД/1917 и №03-РД/1916 от 28.06.2021 [...]

Go to Top