Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/ уведомява всички заинтересовани страни, че ще продължи с дейностите по сключване на административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ след приемане, от Министерския съвет, на Устройствен правилник на новосъздаденото Министерство на иновациите и растежа (МИР), в структурата на което преминава Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Към момента проектът на Устройствен правилник на МИР е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации / https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6579/

Крайният срок за обсъждане е 1 февруари 2022 г.