ържавен фонд „Земеделие“ започна изплащането на близо 10,5 млн. лв. (10 453 135.06 лв.) към 29 бенефициера по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.) Подпомагането по мерки е за последната седмица и е както следва:

– по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 825 600.72 лв. по 3 проекта;

– един проект по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ ще получи 18 587.52 лв.;

– по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са оторизирани 228 608.30 лв. по 2 проекта;

– 9 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ получават 6 264 706.41 лв.;

– по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ са наредени 445 971.92 лв. по един проект;

– 979 249.57 лв. по един проект ще бъдат разплатени по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;

– по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ един проект ще получи 33 982.72 лв.;

– по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 524 977.52 лв. по 8 проекта;

– по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ ще бъдат разплатени 124 916.56 лв. по един проект;

– Двама бенефициера получават 6 533.82 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“;