До 12 януари 2022 г. се приемат проектни предложениея по подпрограма „Преход към чиста енергия“ от програмата на EC LIFE. Поканата включва 18 теми, като общият бюджет за проекти ще бъде в размер на 95 милиона евро.
I. Изграждане на национална, регионална и местна политическа рамка в подкрепа на прехода към чиста енергия:
– Техническа подкрепа за планове и стратегии за преход към чиста енергия в общини и региони
– Ефективно прилагане на ключово законодателство в областта на устойчивата енергия
– Многостепенен диалог за климата и енергията за постигане на енергийно управление
II. Ускоряване внедряването на технологии, дигитализация, нови услуги и бизнес модели и подобряване на свързаните професионални умения на пазара
– Мащабно разпространение на индустриализирани решения за дълбоко обновяване
– Поемане на препоръки от енергиен одит за енергиен преход на компании
– Насърчаване на устойчивото усвояване на енергия по цялата верига на стойността в индустрията и услугите
– Рестартиране на националните платформи и пътни карти
– Нови услуги и бизнес модели и подобряване на свързаните професионални умения на пазара
– Посрещане на нарастващото търсене на охлаждане на сгради през следващите години
– Създаване на иновативни бизнес модели и договорни схеми за интелигентни и интегриращи сектора услуги
– Създаване на условия за глобално подобряване на интелигентната готовност на европейските сгради
III. Привличане на частно финансиране за устойчива енергия
– Интегриране на финансирането на устойчива енергия и интегриране на енергийните характеристики в критериите и стандартите за устойчиво финансиране на ЕС
– Иновативни схеми за финансиране на инвестиции в устойчива енергия
IV. Подпомагане разработване на местни и рвгионални инвестиционни проекти
– Интегрирани услуги за ремонт на дома
– Европейска общност от практикуващо „интеегрирани услуги за обновяване на дома“
– Преход към чиста енергия в региони на въглища, торф и нефтени шисти, управляван от Европейската общност
– Техническа помощ за разширяване на инвестиции за устойчива енергия
V. Подпомагане разработване на местни и регионални инвестиционни проекти
– Разглеждане на интервенции, свързани със строителство в уязвими райони
– Разработване на механизми за подкрепа на енергийни общности и граждански инициативи в областта на устойчивата енергия
ℹ️ Повече информация и линкове към конкретните покани: https://bit.ly/3GIEvNI
ℹ️ Обща покана по програмата (EN): https://bit.ly/3wh8gjZ