Министерството на земеделието и храните публикува Индикативна годишна работна програма за 2022г. по Програмата за развитие на селските райони
Предвидени са приеми по подмерки:
✅6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери“-планиран прием през месец октомври, 2022г.
✅6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-планиран прием през месец септември, 2022г.
✅7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“-планиран прием през месец юли, 2022г.
✅16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“-планиран прием през месец април, 2022г.
✅19.1 „Помощ за подготвителни дейности“-планиран прием през месец февруари, 2022г.
✅19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“-текущ прием
👉Индикативната годишна работна програма можете да изтеглите от тук: https://bit.ly/3tK5G6G