Номер на договора за финансиране: BG051PO002/08/1.2-02
Финансираща програма: ОП Административен капацитет
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Фондация Европейски институт – София
Партньори: Софийска община, Община Сливен, Община Плевен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 270000
Години на провеждане: 2008, 2009
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Добро управление
Операция/Бюджетна линия: подприоритет Прозрачна и почтена държавна администрация
Дейности: Проектът предвижда: