Мярката е стъпка към реалното изпълнение на инициативата на заместник министър-председателя по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов за засаждане на 100 милиона дървета в България до 2030 година

Общо до 60 млн. лв. ще бъдат осигурени от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС) за нова мярка за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания чрез залесяване. Програмата ще подпомогне и развитието на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване.

Мярката е стъпка към реалното изпълнение на инициативата на заместник министър-председателя по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов за засаждане на 100 милиона дървета в България до 2030 година. По този начин България се присъединява към амбицията на Европейската комисия, заложена в Стратегията на ЕС за Биологично разнообразие 2030 за засаждане на 3 милиарда дървета в рамките на ЕС.

В рамките на Седмицата на гората Управляващият орган на ОПОС проведе поредица от срещи с представители на всички Държавните горски предприятия към Министерство на земеделието, които са потенциални бенефициенти по процедурата. В оперативен порядък бяха разисквани възможностите и необходимите дейности за мащабно разгръщане на мярката в кратки срокове и успешната й реализация до края на 2023 г.

Новата мярка по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ получи подкрепа от Комитета за наблюдение на ОПОС, проведен на 24 март т.г., на който присъстваха представители на Европейската комисия.