Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) обяви процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.016 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1. „Планове за производство и предлагане на пазара“.  Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), в изпълнение на Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”.

Целта на настоящата процедура е при изпълнението на предвидените дейности да се подобри предлагането на пазара на продуктите на устойчивия риболов и аквакултури. По-конкретно, дейностите по процедурата се очаква да доведат до:

  • подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от риболов и от аквакултури;
  • подобряване на икономическата възвръщаемост;
  • стабилизиране на пазарите на продуктите от риболов и аквакултури;
  • подобряване на хранителните доставки и насърчаване на високото качество на храните и на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася към заетостта в крайбрежните и селските райони;
  • намаляване на екологичното въздействие на риболова.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Подпомагането по настоящата мярка не представлява държавна помощ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 123 329,84 лв.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е 75% финансирана от ЕФМДР и 25% съфинансирана от националния бюджет.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не може да надвишава 12 % от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от тази организация на производители и/или от нейните членове през предходните три календарни години, но не повече от 123 329,84 лв.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ е до 75%.

Максималният срок за изпълнение на проекта е 5 години, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а минималния срок за изпълнение на проекта е една година.

Допустими кандидати по мярката са признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите организации на производители и асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури и тяхното признаване да не е оттеглено.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансирането на следните групи дейности:

1. Дейности по изготвяне на плановете за производство и предлагане на пазара.

2. Дейности за изпълнение на програмата за производство за видовете, подлежащи на улов или отглеждане:

А. За всички организации на производители:

– планиране на производствените дейности;

– координиране на дейностите с други производители.

Б. За организациите на производители на продукти от риболов:

– управление на правата за риболов и на достъпа на членовете на организацията на производители в зависимост от планирането на производството;

– изпълнение и управление на задължението за разтоварване на сушата на целия улов.

В. За организациите на производители на продукти от аквакултури – разработване на устойчиви практики във връзка с аквакултурите.

3. Дейности за изпълнение на пазарна стратегия за осигуряване на съответствие с пазарните изисквания:

А. Дейности по установяване на пазарните изисквания за качество, количество и представяне на продуктите;

Б. Дейности по установяване на нови търговски дестинации и на други търговски възможности;

В. Дейности за диалог и координация с други.

4. Дейности за изпълнение на мерките за постигане на целите, определени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013:

А. За всички организации на производители:

– Насърчаване на устойчиви риболовни дейности или дейности, свързани с аквакултурите;

– Подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов или на продуктите от аквакултури от техните членове;

– Повишаване на икономическата рентабилност;

– Стабилизиране на пазарите;

– Насърчаване на доставките и високото качество на продуктите и спазването на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася за заетостта в крайбрежните и селските райони.

Б. За организациите на производители на продукти от риболов:

– Избягване и намаляване на нежелания улов;

– Проследяване на продуктите от риболов и достъп на потребителите до ясна и подробна информация;

– Премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов;

– Намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди.

В. За организациите на производители на продукти от аквакултури:

– Гарантиране, че дейностите на техните членове съответстват на Многодишния национален стратегически план за развитие на аквакултурите в България;

– Гарантиране, че фуражите с риболовен произход в аквакултурите произхождат от риболовни дейности, които се управляват устойчиво.

5. Дейности за изпълнение на специални мерки за регулиране на доставките на видове, за които има затруднения при предлагането на пазара през годината.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 20.09.2021 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 11.10.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.