Близо 6,7 млрд. лв. е проектобюджетът на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., която Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще управлява. Това стана ясно по време на обществено обсъждане на проекта на програмата. В събитието, което се проведе онлайн, участваха над 260 души.

Програмата ще има три основни приоритетни оси, като ще подкрепя мерки в 50 градски общини. За разлика от предходните две оперативни програми за регионално развитие, които бяха със секторен подход и насочени към конкретни сектори и бенефициенти, се предвижда новият инструмент да подкрепя по-голям набор от проекти от различни сектори. Те ще се изпълняват в партньорство, а бенефициентите ще са широк кръг заинтересовани страни – държавни органи, областни администрации и местни власти, представители на гражданското общество и неправителствени организации, организации на работодатели, синдикати, фондации, бизнеса, научната и академична общност, сдружения на собствениците на жилища и др.

В новия подход на програмите Регионалните съвети за развитие (РСР) ще имат ключова роля при подбора на предложенията за подкрепа на регионалното развитие, за да се даде приоритет на проектите, които покриват в най-голяма степен нуждите на определена територия.

Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане през новия програмен период 2021-2027 г. Мрежата от 27 Областни информационни центрове в България ще участват при провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на РСР при запознаването на общността с интегрирания териториален подход за новия програмен период.

В тази връзка експертите от ОИЦ са включени в звената за медиации и за публични консултации към Съветите.

Сред задачите на звеното за медиации ще бъде да координира и спомага сформирането на партньорство между заинтересованите страни на регионално ниво в процеса на подготовка на концепции за интегрирани териториални инвестиции по новия териториален подход. Освен това то ще подпомага комуникацията между потенциалните партньори чрез разяснителни кампании и информационни дейности.

Звеното за публични консултации ще отговаря за организирането и провеждането на публични събития и различни форми на обществени консултации и представяния за разглеждане и обсъждане на подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции. Негова основна задача е оценяването на степента на подкрепа, която представените концепции получават на местно ниво от широката общественост.

Относно новата ПРР 2021-2027 г., в рамките на събитието бе направен детайлен преглед на основните приоритети, заложени в нея.

Приоритетната ос 1 е насочена към интегрирано градско развитие и е с проектобюджет от 1,131 млрд. лв. Тя предвижда подкрепа за десетте най-големи градски общини, като центрове на растеж. За да се постигнат по-добри резултати е направено групиране на общините по региони за планиране, като всеки клъстер ще има общ бюджет. Например за Северозападен регион това са общините Видин и Плевен. По този начин се цели засилване на региона като цяло, а не на отделни градове и общини чрез насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни в двете общини. Така ще се изготвят проекти, които решават еднакви проблеми за двете общини, и ще се постигне синергичен ефект, в сравнение с подход, при който се изпълняват по-малки проекти.

Вторият приоритет на програмата е интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, който е с бюджет от малко над 2,5 млрд. лв. Достъп до него ще имат 40 градски общини.

И двете оси ще финансират инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването, образованието, социални дейности, култура, спорт, туризъм и културно наследство, жилищно настаняване, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради, подобряване на градската мобилност, ремонт на пътна инфраструктура и безопасност и развитие на функционални връзки. Ще се подкрепят и мерки за зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, насърчаване на икономическата активност и др.

Третият приоритет на програмата е „Справедлив енергиен преход“, който се програмира по линия на Фонда за справедлив преход при условие, че разработените за целите на неговата реализация териториални планове бъдат одобрени като част от ПРР 2021 2027 г. Проектобюджетът на приоритета е 3,1 млрд. лв. Основна цел е осигуряването на подкрепа за регионите и секторите, най силно засегнати от прехода към климатична неутралност. Към момента мярката е насочена към областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, но се водят преговори за включване на още области. Приоритетната ос ще финансира широка гама дейности.

За първи път в България ПРР 2021-2027 ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, стана ясно още на срещата. С изпълнението се предвижда постигането на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и реализиране на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво. Инструментът включва изпълнението на интегрирани проекти, в които е допустимо финансиране, освен от ПРР, и от другите европейски програми, които ще изпълнява страната ни, както и др. инструменти.

Всички проекти, които ще се изпълняват, трябва да са в съответствие с плановете за интегрирано развитие на общините. По информация на НСОРБ към днешна дата 92 местни администрации са разработили и приели такива планове за новия период, като в следващите седмици и месеци се очаква още голям брой общини да приключат работата си.