Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 2. Конкретен бенефициент е Министерството на здравеопазването. Общият бюджет на процедурата е над 18,4 млн. лв.

Операцията ще подкрепи процеса на деинституционализация на грижите за децата, настанени в Домовете за медико-социални грижи и закриването на тези институции. По схемата ще бъде обезпечено предоставянето на новите услуги в общността, за които се изгражда инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“. Новите услуги ще гарантират качествена грижа и услуги за децата, съобразени с индивидуалните им потребности.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Условията за кандидатстване са достъпни и на следния линк.

Крайният срок за кандидатстване е 17:30 ч. на 3 юли 2020 г.