Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проведе онлайн Информационен ден с разяснения по Условията за кандидатстване по процедурата „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2. В Инфо деня се включиха представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, Националната агенция за професионално образование и обучение и Министерството на труда и социалната политика. По операция „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2 ще бъдат разработени, тествани и валидирани унифицирани профили на дигитални умения на работната сила по ключови професии. Бюджетът на Компонент 2 е близо 14 млн. лв.

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева подчерта, че обществените отношения и работните места изискват нови знания и допълнителни умения, които да развиваме всеки ден. Нарастващото внедряване на технологиите в ежедневието и в работните процеси от друга страна изискват повишаване на дигиталните умения на заетите за приспособяване към новите реалности. Според министър Сачева изпълнението на операция „Развитие на дигиталните умения“ ще осигури връзката между необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда, с което ще бъдат създадени предпоставки за конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичните възможности. Темата за дигиталните умения ще бъде централна за ПРЧР (2021-2027) и в Плана за възстановяване и устойчивост, като се очаква 1,6 млн. души в България да преминат такива курсове, заяви Сачева.

„Очакванията на обществото за бърза дигитализация са високи, а през последната една година, в която животът ни излезе извън възприятията за нормалност, все повече осъзнаваме необходимостта от бързи и адекватни действия за осигуряване на възможности и инициативи за придобиване на дигитални умения на заетите лица“, подчерта ръководителят на Управляващият орган на ОПРЧР Цветан Спасов. Според него чрез създаване и повишаване на уменията ще успеем да поддържаме силна конкурентоспособност, защото работните позиции стават все по-цифрово ориентирани.

По време на Информационния ден бяха представени изискванията за кандидатстване, както и въпроси от бъдещото изпълнение на проектите.