ОПРЧР удължава срока за общините, които не са подали проектни предложения по операция „Патронажна грижа +“, до 30.07.2021 г., 17:30 часа.

Общините могат да кандидатстват електронно в ИСУН 2020 на следния линк. Кандидатите могат да задават въпроси в срок до 09.07.2021 г. (включително) отново чрез системата ИСУН, секция „Разяснения по процедурата“. Писмени разяснения ще бъдат публикувани до 16.07.2021 г. на страницата на ОПРЧР и в ИСУН към документите на процедурата.

Бюджетът на Патронажна грижа+ е 85 млн. лв., а одобрените проекти ще се изпълняват до 30 юни 2023 г. За всяка община има определен прогнозен максимален размер на финансовата помощ, който е съобразен с прогнозния брой нуждаещи се и със социалните услуги в съответната община.
С „Патронажна грижа +“ се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина, заради COVID-19. Те могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие при неотложни административни услуги.

За първи път се дават възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. Общините ще могат да включат в проектите си дейности, свързани с дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители, допълнителни възнаграждения за персонала за извънреден труд и др.

До момента проектни предложения са подали 161 общини, като със 119 са сключени договори и е стартирало предоставянето на услуги за 26 784 нуждаещи се. Общата стойност на сключените договори е над 41,5 млн. лв.