Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ удвоява бюджета на мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост“ до 80 млн. лв. Допълнителните средства ще бъдат осигурени от неусвоени бюджети на приключили процедури или такива в процес на изпълнение. Срокът на действие на операцията се удължава до края на 2021 г.

Мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост“ подкрепя работодателите, самоосигуряващите се лица и общински предприятия чрез изплащане на компенсации на работниците и служителите, чиято заетост е застрашена от наложените противоепидемични мерки. Компенсациите са в размер на 290 лв. на служител за период до 6 месеца. Подкрепата обхваща секторите хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм.

С удвоения бюджет на мярката се очаква да бъде запазена заетостта на 30 000 работници и служители в определените сектори. Към момента са подкрепени над 25 000 заети лица. По данни на Агенцията по заетостта средномесечно се разплащат компенсации в размер на над 9 млн. лв., а най-голям спад в заетостта е регистриран в секторите туризъм и транспорт.