До 12 август 2021 г. всеки заинтересован гражданин може да даде обратна връзка по последната версия на проекта за Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Обществените консултации се организират от Министерството на труда и социалната политика като Управляващ орган на ПРЧР 2021-2027. Проектът е достъпен на сайта на Програмата, правителствения портал за обществени консултации www.strategy.bg, единния информационен портал www.eufunds.bg и сайта на Министерство на труда и социалната политика www.mlsp.government.bg.

Подкрепата на ПРЧР 2021-2027 е насочена към развитие на работната сила, преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда и осигуряването на повече и по-добри възможности за участие на уязвимите групи в икономическия и социалния живот на страната. С бюджет от над 3,8 млрд. лв. Програмата ще достигне до повече от 850 000 души чрез мерки в три основни направления – развитие на пазара на труда и уменията, подкрепа за социално включване и младежка заетост.

Заетите в България ще могат да разширят уменията си чрез инструменти и възможности за учене през целия живот. Най-уязвимите от нашето общество – безработни, хора с увреждания, представители на ромската общност, хора, живеещи в бедност, деца, възрастни, също ще получат подкрепа. Предприемачите, стартиращи собствен бизнес, включително социални предприятия, както и младежите ще имат по-добри възможности за развитие и включване в икономиката на страната.

Писмени предложения и становища по проекта на ПРЧР 2021-2027 могат да се изпращат на имейл: hrdop@mlsp.government.bg или да се публикуват на портала за обществени консултации www.strategy.bg най-късно до 12 август 2021 г.