Номер на договора за финансиране: 13-13-144
Финансираща програма: ОП Административен капацитет
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 77801.00
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 77801.00
Източници на финансиране: 100% от ОП „Административен капацитет“
Начало на проекта: 2013-11-15
Край на проекта: 2014-08-15
Статус на проекта: Приключил проект
Цели: Въвеждане на ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в Сливен