Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” (Проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021)

Предложения и възражения по проекта на Насоки за кандидатстване можете да изпращате в срок до 14.06.2021 г. включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.