Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува първо изменение на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. от месец февруари 2021 г.

Изменението на ИГРП за 2021 г. касае процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“, конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването, бюджет – 129 271 260 лв.

Промяната е свързана с определяне на нова дата за обявяване на процедурата – от месец февруари 2021 г. на месец април 2021 г., съответно определяне на нов краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата от месец май 2021 г. на месец юли 2021 г.

Първото изменение на ИГРП за 2021 г. е публикувано на интернет-сайта на ОПРР 2014-2020, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, подменю „Индикативни програми 2014-2020“