Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани лица, че във връзка със стартиралата вече оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, започва искането на пояснителна информация от кандидатите.

Управляващият орган препоръчва на кандидатите по процедурата да следят редовно профилите си в ИСУН 2020, тъй като комуникацията между тях и оценителната комисия по повод липсващи и/или некоректно попълнени документи и/или пояснителна информация се осъществява чрез системата и същата е обвързана със срокове.