Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ удължава срока на мярката „Заетост за теб“ до 2022 г. В този период работодателите могат да наемат безработни, като по проекта се покриват разходите за субсидирана заетост за период до 6 месеца в размер на минималната работна заплата и осигуровките за сметка на работодателя. Бюджетът на мярката е 160 млн. лв., като 50 млн. лв. от тях приоритетно са насочени за подпомагане на работодателите в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Броят на новите работни места, за които може да кандидатства един работодател, е съобразен със списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаване на заявката. Фирми с до 10 души персонал могат да наемат до 4 нови служители. Предприятия с до 50 работници могат да наемат до 20 безработни. Компании с до 250 служители, могат да наемат по мярката до 50 безработни, а тези с над 251 служители – до 100 нови работници.

За първи път се дава възможност по „Заетост за теб“ да кандидатстват и работодателите, които са учредени след 1 януари 2020 г. При тях допустимият брой нови работни места ще се изчислява спрямо списъчния състав към месеца, предхождащ месеца на заявката. Ако фирмата е учредена в месеца на подаване на заявката, тя има право да наеме до 4-ма нови служители.

Всеки работодател е длъжен да запази 75% от новите служители за период от 3 месеца. Очаква се благодарение на мярката „Заетост за теб“ нова работа да започнат 26 000 безработни. До момента по мярката са изплатени средства за 7 471 новоназначени служители при 2 038 работодатели. Реално изразходените средства са над 6,7 млн. лв.