Във връзка със заповед № РД-01-677 от 25.11.2020г. на министъра на здравеопазването, Управляващият орган на ОП РЧР дава следните указания:

Временно се спират всички присъствени и групови обучения/ занятия в езикови и/или обучителни центрове/ школи/ ЦПО, провеждани от юридически или физически лица, считано от 28.11.2020г. до преустановяване действието на забраната.

В тази връзка следва за посочения период да се преустановят всички планирани и изпълнявани от Вас дейности по сключените договори финансирани от ОПРЧР, отнасящи се до провеждане на обучения в присъствена форма.

След приключване на действието на забраната, следва да представите на УО на ОПРЧР актуализиран график за провеждане и довършване на временно спрените обучителни дейности.

УО няма да възстановява средства за обучения, проведени в нарушение на горното указание.

В случай на мотивирано искане от Ваша страна, УО може да разреши спиране изпълнението на дейностите (или в цялост) по всеки един договор по програмата. В тези случаи УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането им. В случай на цялостно спиране на изпълнението на съответен договор, срокът на изпълнението му ще се удължи с времетраенето на спирането, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в него.

В случай на мотивирано искане от Ваша страна, УО може да разреши удължаване срока на изпълнението на дейностите по всеки договор по програмата, до края на срока на съответната операция, чрез сключване на допълнително споразумение към административния договор.

При възникнала необходимост, УО ще пристъпи към удължаване на периода за изпълнение на съответната операция.

УО препоръчва стриктно спазване на препоръките за недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19 на Националния оперативен щаб за коронавируса и Министерството на здравеопазването.

Следете актуална информация на интернет сайта на Оперативната програма www.esf.bg, Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg, както и модул „Кореспонденция” на ИСУН 2020.