Министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов утвърди 6 програми на ММС, по които спортните организации могат да кандидатстват за финансиране.
В секция “Програми” на сайта на министерството могат да бъдат намерени образците за кандидатстване и отчитане за 2022 г.
До 22 ноември тази година ще се приемат необходимите документи за програмите “Спорт за децата в свободното време” и “Спорт за деца в риск”. Целта на първата е да бъдат създадени условия и възможности за физическа активност и практикуване на спорт от деца с оглед подобряване на тяхното здраве и спортно развитие. Втората цели подпомагането на социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на деца в риск по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето.
До 1 декември 2021 г. ще се кандидатства по “Програма за развитие на спорта за всички” и “Програма за развитие на спорта за учащи”, с които се цели да бъде подпомогната общественополезната дейност на спортните организации.
До 6 декември 2021 г. е крайният срок за подаване на документи за програмите “Децата и спортният клуб” и “Научи се да плуваш”. Първата цели да подпомогне спортните клубове при организирането на детски спортни прояви. Чрез втората се осигурява свободен достъп на деца до плувни спортни бази и обучения по плуване и създаване на предпоставки за последващи системни занимания с водни спортове.
За дата на подаване на проектите се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно, чрез куриер или по поща.
Подробности за всяка програма може да се намери в секция “Програми” на сайта на ММС.