Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ представи в Сливен „Книга за ромите“. На събитието присъстваха над 40 души – представители на общинска администрация, образователни и здравни медиатори, учители, родители, младежи и др.
В сборника са включени исторически данни за пътя на ромите, информация за техния поминък, приносът им в изкуството, музиката, танците, живописта, както и ромски приказки и легенди.
Книгата е създадена в рамките на проект „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР).
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и трайната интеграция на най-маргинализираните общности, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
Общият бюджет е в размер на 904 705.82 лв., от които 628 749.03 лв. по ОПРЧР и 315 955.82 лв. по ОПНОИР.
Проектът се изпълнява от Община Сливен в партньорство с Фондация „Регионален център за икономическо развитие“, Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, Фондация „Здравето на ромите“ и ЦДГ „Звездица“.
Снимки: Сдружение „Ромска академия за култура и образование“