Със символична първа копка, стартира изпълнението на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат изградени два центъра за социални услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост.

Новите структури се създават в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г., във връзка с изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Основната цел е извеждане на възрастните хора и лицата с увреждания от специализираните институции и настаняването им в среда близка до семейната.

Всяка сграда ще бъде с капацитет от 15 места. Обзавеждането и оборудването, предвидено по проекта, ще осигури достъпна среда и за хората с двигателни увреждания. Архитектурното решение за сградите предвижда настаняване на не повече от 3 души в стая и санитарен възел с баня към нея.

Предвидено е също създаване на общо помещение за групова работа, кухня и място за хранене на потребителите. Ще бъде изградена сигнална инсталация, СОТ и видеонаблюдение, с цел създаване на възможност за адекватна и бърза реакция от страна на персонала при необходимост. В центъра за грижа за лица с психични разстройства ще бъде обособена и стая за терапия. Отоплението на сградите ще бъде извършено чрез газифициране.

Към момента на територията на община Сливен функционират Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция.

Чрез създаването на новите социални места, ще бъде осигурен достъп до качествени и ефективни междусекторни услуги на потребителите според техните реални потребности.

Изпълнител на строителните дейности по проекта е „Билдинг ТД“ ЕООД.