Управляващият орган на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 започна преразглеждане на отхвърлените проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Във връзка със стартиралата преоценка, Управляващият орган започна от 04.01.2021 г. поетапно изпращане на уведомления за установени нередовности до кандидатите чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Срокът за представяне на изисканите от оценителната комисия документи е едноседмичен, считано от деня, следващ изпращането на уведомлението.

По операцията отново ще бъдат преразгледани 3 354 проекта, които са отхвърлени на етап оценка поради неизпълнение на критерий/ите за административно съответствие.

С одобрените за финансиране кандидати ще бъдат сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като Управляващият орган на ОПИК се ангажира да извърши плащането на одобрената помощ в най-кратки срокове.

Списъкът с фирмите, чиито проектни предложения, отново ще бъдат разгледани от оценителна комисия и ще получат уведомление от страна на Управляващия орган, е достъпен на следния линк: https://bit.ly/3pXr3MW.

За улеснение на кандидатите при подаване на отговор, е създаден кратък видеоклип, описващ най-често допусканите грешки от страна на бенефициентите, който е достъпен на посочения адрес: https://bit.ly/2JUqt30.

По данни на ИСУН 2020, към 08.01.2021 г., 21 191 фирми от страната са получили безвъзмездна финансова помощ в размер на 172 817 143 лева по процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Мрежата от Областни информационни центрове, в т.ч. и екипът на Областен информационен център Сливен, ще окаже информационна подкрепа на кандидат-бенефициентите по грантовата схема, чиито проектни предложения ще бъдат преразгледани с цел предоставяне на финансова помощ.

Всички заинтересовани лица могат да задават въпроси към експертите от Центъра по телефон: 044/ 611 145 или имейл: oic.sliven@gmail.com.